STT Năm Tuổi Mức đóng Số tiền thực đóng theo phương thức lựa chọn Tổng số tiền đóng trong năm Tổng số tiền đóng qua các năm Tổng số tháng tham gia Tỷ lệ hưởng lương hưu Tổng tiền lương đóng BHXH Tiền lương hưu nhận hằng tháng Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu Chế độ tử tuất
Mai táng phí Tuất 1 lần Tổng tiền được nhận