TÍNH LÃI NỘP BÙ THÁNG CHẬM ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

  • Trường hợp chậm đóng liền mạch:

Ví dụ: Ông A, tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập 700.000 đồng/tháng, phương thức đóng là 6 tháng một lần và thuộc đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng là 10%. Ông A, tham gia đến tháng 06/2019 thì tạm ngưng đóng, đến tháng 08/2020 ông A đến cơ quan BHXH đề nghị đóng bù từ tháng 07/2019.

Trên giao diện phần mềm tính lãi, ta sẽ nhập như sau:

Sau đó nhấn vào nút TÍNH LÃI, phần mềm sẽ trả kết quả theo từng giai đoạn đóng, số tiền lãi, tổng số tiền phải đóng,… như sau:

  • Trường hợp thời gian tham gia BHXH bị ngắt quãng:

Ví dụ: Tháng 01/2020, ông A đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập 700.000 đồng/tháng, phương thức đóng hàng tháng và thuộc đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng là 10%. Tháng 02/2020, ông A không đóng, chỉ đóng tiếp từ tháng 03/2020 nên quá trình tham gia BHXH bị ngắt quãng 1 tháng, đến tháng 08/2020 ông A đến cơ quan BHXH đề nghị đóng bù tháng 02/2020.

Trên giao diện phần mềm tính lãi, ta sẽ nhập như sau:

Sau đó nhấn vào nút TÍNH LÃI, phần mềm sẽ trả ra nhiều dòng kết quả như sau, nhưng lưu ý, ta chỉ chọn kết quả đúng giai đoạn ông A đang chậm đóng và đề nghị đóng bù là tháng 02/2020, kết quả đó là dòng số 1, số tiền lãi là 4,520 VNĐ, tổng số tiền phải đóng bù là 143,120 VNĐ.

* Lưu ý về các thông số niêm yết:
– Mức chuẩn nghèo nông thôn: 1.500.000 VNĐ.
– Mức lương cơ sở:
1.490.000 VNĐ.
– Lãi suất đầu tư năm 2022:
0.3658 %.