Phiên bản cập nhật ngày 13/01/2024:

  • Cập nhật Lãi suất theo thông báo số 80/TB-BHXH ngày 12/01/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phiên bản cập nhật ngày 13/01/2023:

  • Cập nhật Lãi suất theo thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phiên bản cập nhật ngày 14/03/2022:

Phiên bản cập nhật ngày 13/03/2022:

Phiên bản cập nhật ngày 12/03/2022:

Phiên bản cập nhật ngày 02/03/2022:

Phiên bản cập nhật ngày 02/01/2022:

  • Cập nhật Mức đóng mới theo mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn giai đoạn 2021 – 2025, quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ là 1.500.000đ.

Phiên bản cập nhật ngày 14/01/2021:

  • Cập nhật Lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng theo thông báo số 123/TB-BHXH ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phiên bản cập nhật ngày 10/07/2020:

  1. Cập nhật thêm tính năng Tính mức đóng và lương hưu hưởng dự kiến.
  2. Thêm mục NSĐP hỗ trợ.

Phiên bản cập nhật ngày 06/07/2020:

Phiên bản cập nhật ngày 16/06/2020:

Phần mềm ra mắt ngày 03/04/2020: